Privacyverklaring Stichting Project Nest

Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Uw gegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt. De werknemers, vrijwilligers en door de Stichting Project Nest ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Verwerking van persoonsgegevens

Het werk van stichting Project Nest wordt voornamelijk gefinancierd door giften van donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e- mailadres, en rekeningnummer) om u op de hoogte te houden van ons werk door post, e-mail of telefoon. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van Stichting Project Nest te steunen door een financiële bijdrage.
Daarnaast worden er ook gegevens vastgelegd van mensen die:

• zich opgeven voor een van de nieuwsbrieven van Stichting Project Nest;
• zich opgeven voor een activiteit van Stichting Project Nest (Project Nest-dag, reizen, etc);
• een gift overmaken voor een specifiek project;
• als medewerker, bestuurslid of vrijwilliger bij Stichting Project Nest betrokken zijn.

Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (bijv. donatie, lidmaatschap, bestelling of deelname event).

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

E-mail

Wanneer u een e-mailadres aan ons hebt verstrekt, ontvangt u regelmatig per mail een nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van ons werk en onze activiteiten.
Onder iedere nieuwsbrief kunt u zich afmelden.

Website

Stichting Project Nest is verantwoordelijk voor de volgende website: www.projectnest.org. Op deze website worden via een Google Analytics cookie bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s, het aantal bezoekers, verkeersbronnen en andere essentiële informatie. Het doel hiervan is om de inrichting van de websites verder te ontwikkelen en te optimaliseren. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

Foto’s en video’s

Na afloop van evenementen worden vaak fotoverslagen en soms ook filmopnamen gedeeld via de website of social media. Bij aanmelding wordt daar op gewezen. U heeft te allen tijde het recht om toestemming te weigeren of te verzoeken om een foto waar u herkenbaar op staat te verwijderen. Stichting Project Nest zal daar dan gehoor aan geven.
In publicaties zegt één beeld soms meer dan 1000 woorden. De Stichting Project Nest maakt dan ook volop gebruik van foto’s in allerlei publicaties. Is daar een persoonlijk verhaal aan gekoppeld dan wordt daar expliciet voor om toestemming gevraagd. Datzelfde geldt voor video-opnamen.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen.
U kunt uw wijzigingen doorgeven aan Stichting Project Nest per e-mail: info@projectnest.org of via www.projectnest.org/contact, Hier
kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten.

Beveiliging

Stichting Project Nest heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers en vrijwilligers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Contact

Voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens kunt u terecht bij het bestuur van Stichting Project Nest via het email adres: info@projectnest.org
Daarnaast heeft u ook het recht om bij klachten contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Translate